POCU

IMPLEMENTARE SDL ÎN ȘEICA MICĂ

Număr contract: POCU/303/5/2/130159/10.07.2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Proiectul ,,Implementare SDL în Șeica Mică”, cod MySMIS 130159, derulat de Comuna Șeica Mică, în parteneriat cu S.C. Formarom SRL, Asociația ASMA – Asociația pentru sprijin în Management și Antreprenoriat și Școala Gimnazială Șeica Mică, are ca obiectiv general reducerea gradului de excluziune socială și sărăcie pentru 250 de membri ai comunității Șeica Mică – jud Sibiu, într-o manieră integrată, inovativa și sustenabilă. Obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivele POCU 2014-2020 și contribuie la realizarea obiectivului general al axei 5 prin corelarea obiectivului general cu obiectivul specific 5.2, prioritatea de investitii 9 prin implementarea strategiilor de dezvoltare locală menite să promoveze incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Proiectul abordează sărăcia și excluziunea socială prin furnizarea de servicii integrate și pe asigurarea armonizării și coerenței dintre diferitele programe și interventii, atât la nivel de individ, cât și la nivelul comunității.

Proiectul se derulează în perioada 13.07.2020 – 12.07.2023.

Obiectivele specific ale proiectului sunt:

  1. Implementarea unui model complex de servicii sociale la nivelul comunei Șeica Mică, jud Sibiu care sa deservească min 250 locuitori ai comunei Șeica Mică
  2. Creșterea accesului și participării la educație timpurie, învățământ primar și gimnazial pentru 125 de copii din comuna Șeica Mică
  3. Creșterea nivelului de calificare și al relevantei acesteia față de nevoile pieței locale a forței de muncă pentru 125 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
  4. Sprijinirea antreprenoriatului, înființarea și monitorizarea a 10 startupuri pe raza comunei Șeica Mică.
  5. Sprijinirea multiculturalismului, voluntariatului și a combaterii discriminărilor de orice fel ca soluții de dezvoltare și incluziune socială la nivel local

Rezultatele preconizate în urma implementării proiectului sunt:

– un parteneriat cu actori relevanți importanți pentru furnizarea de servicii sociale, de formare profesională și implementarea unei scheme de minimis în domeniul antreprenoriatului, reducerea abandonului școlar și creșterea acessului și participării la educație pentru un număr total de 250 locuitori ai comunei Șeica Mică

– 125 copii vor fi sprijiniți în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare și reducerea abandonului scolar

– promovarea ocupării și a antreprenoriatului

– ca efect direct al acestor acțiuni, încrederea grupului tință în sine prin dobândirea unei calificări relevante pe piața muncii sau viabilitatea antreprenoriatului ca alternativă de carieră va crește, înlăturându-se astfel bariere de ordin moral si cutume din societate

– 125 persoane, selectate in mod obiectiv, pe principiul egalității de șanse și al nediscriminării vor dobândi calificări relevante pe piața locală a forței de muncă. Aceasta activitate asigură o cantitate critică, benefică ocupării la nivel local, prin care proiectul oferă șanse sporite de dezvoltare a companiilor existente sau de apariție a altor startupuri, pe lângă cele selectate în cadrul concursului de idei și propuse spre finantare in cadrul proiectului;

– 1 concurs de idei calibrat pe valorificarea oportunitatilor locale

– Evaluarea planurilor de afaceri de catre un comitet de evaluare obiectiv si competent va oferi intreprinzatorilor feedbackul necesar pentru imbunatatirea planului de afaceri, validarea ideii de afaceri si/sau incercarea de a gasi alte surse de finantare a acesteia.

– 10 startupuri finantate si monitorizate pentru dezvoltarea mediului economic al comunei Seica Mica – implicarea membrilor comunitatii in activitati de promovare a multiculturalismului, voluntariat si combaterii a discriminarii de orice fel

 

Proiectul are o valoare totală de 4,497,306.39 lei, cu structura de finanțare prezentată mai jos: